REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.talentdevelopmentinstitute.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem i administratorem serwisu internetowego zamieszczonego i prowadzonego pod adresem: talentdevelopmentinstitute.pl (dalej jako: Serwis) jest Elżbieta Krokosz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą T&D Institute Elżbieta Krokosz, ul. Partynicka 36/11, 53-031 Wrocław, NIP: 8821730962, REGON: 021516010, dalej zwana „Usługodawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Usługodawcy: e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl 
1.2. Usługodawca jest stroną zawieranych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
1.3. Warunki korzystania z Serwisu, w tym warunki zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, reguluje niniejszy Regulamin.

2. Zakres usług świadczonych w Serwisie

2.1. Serwis jest przeznaczony do reklamy usług świadczonych przez Usługodawcę. Serwis umożliwia także osobom zainteresowanym ofertą Usługodawcy na bezpośredni kontakt drogą elektroniczną.
2.2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może w szczególności:
a) skorzystać z formularza kontaktowego w celu zapoznania się z ofertą Usługodawcy,
b) umieszczać komentarze pod materiałami zamieszczonymi przez Usługodawcę,
c) wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowej, w tym zapisać się do Newslettera.
2.3. Dostęp do Serwisu oraz świadczenie usług o których mowa powyżej odbywa się nieodpłatnie. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje, w tym ceny oraz opisy usług nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3. Zawarcie umowy i czas jej trwania

3.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na żądanie Użytkownika z chwilą skorzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności w serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest możliwe po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptowaniu ich postanowień.
3.2. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony na okres trzech miesięcy z wyjątkiem ust. 3.4.
3.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie otrzymania informacji handlowej, w tym Newslettera jest zawierana czas nieokreślony.
3.5. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu w dowolnym momencie. W tym celu powinien skierować pisemne żądanie na adres siedziby Usługodawcy lub poinformować o tym Usługodawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl

4. Korzystanie z Serwisu

4.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług dostarczanych przez Serwis w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa.
4.2. Usługodawca może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Serwisu w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
a) narusza postanowienia Regulaminu,
b) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie,
c) korzysta z Serwisu w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
d) dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
e) korzysta z Serwisu w sposób godzący lub zagrażający integralności systemu informatycznego Usługodawcy lub uzasadnionym interesom Usługodawcy,
f) podejmuje jakiekolwiek inne działania, które mogą w jakikolwiek sposób zakłócić prawidłowe świadczenie usług przez Usługodawcę, w tym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu
4.3. Usługodawca odblokuje dostęp do Serwisu po wypełnieniu przez Użytkownika wszystkich obowiązków nałożonych na niego przez Usługodawcę, celem przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
4.4. W przypadku, gdy Użytkownik ma problemy z dostępem do Serwisu, powinien skontaktować się niezwłocznie z Usługodawcą w celu rozwiązania problemu.
4.5. Usługodawca dokłada najwyższej staranności, aby usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu były świadczone w sposób stały i niezakłócony. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe na skutek czynników niezależnych od Usługodawcy i bez jego winy, w szczególności za zakłócenia bądź utratę danych powstałe na skutek działania siły wyższej, niedozwoloną ingerencję w Serwis przez Użytkowników bądź inne podmioty trzecie, awarię sieci Internet, awarię sprzętu.
4.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązującym prawie, za udostępnione lub publikowane przez Użytkownika w Serwisie materiały i ich treść.

5. Warunki techniczne świadczenia usług

5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub inne czynności techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telefonicznej lub sieci Internet bądź związane z utrzymaniem lub modyfikacją Serwisu.
5.3. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. komputer, telefon, tablet) oraz podłączenia do sieci Internet.

6. Reklamacje

6.1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
6.2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: kontakt@talentdevelopmentinstitute.pl lub listownie na adres siedziby Usługodawcy, wraz opisem okoliczności będących podstawą reklamacji oraz żądaniem Użytkownika.
6.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie reklamacja nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika, podając jednocześnie przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Przetwarzanie danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, którego dane rejestrowe określa ust. 1.1. Regulaminu.
7.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
7.3. Dane pozyskane przez Administratora na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, w trakcie zawierania umowy, a także na etapie jej wykonywania, są w związku z (cele przetwarzania): (a) wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (b) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (c) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
7.4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, a także w celu marketingu bezpośrednio usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do zawarcia umowy i jej prawidłowej realizacji.
7.6. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej, które wspierają Administratora w prawidłowej realizacji usługi, takim jak hostingodawca.
7.7. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa (osób, których dane dotyczą).
7.8. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) realizacji umowy (np. rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych, w tym świadczenie usługi Newslettera i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
7.9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.10. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce Prywatności.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania. Do umów zawartych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
8.3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25-06-2021r.